Literatura / wykłady

Literatura wykorzystana do opisania skamieniałości, skał, miejsc znalezisk oraz metod preparacji:

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości, Warszawa: Świat Książki, 1997.

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch, Leipzig, 1978.

 • Praca zbiorowa pod kierownictwem dr. Dietrich Zawischa, Arbeitskreis Paläontologie Hannover, Hannover 1995.

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G., Bezkręgowce kopalne, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej i M. Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen, Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna, 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1988.

 • Urszula Radwańska, Podstawy paleontologii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Michał Ginter, Ryby kopalne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Ewa Roniewicz, 1984, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, vol.54-1/2, s. 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, 2006, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, vol.76, s. 227-296.

 • PERYT D., 1980, Planktic Foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River valIey Poland, Palaeontologia Polonica, 41, s. 3-101.

 • Michał Zatoń, Skarb z północy, Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Nr 3, 2011.

 • LXXXVI zjazd naukowy polskiego towarzystwa geologicznego, Łuków 2-5 września 2018r. Na krawędzi platformy.

 • Adam Urbanek, 1958, Monograptidae z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.9.

 • Anna Stasińska, 1967, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.18.

 • Ehrhard Voigt, 1964, A Bryozoan fauna of Dano-Montian age from Boryszew and Sochaczew in central Poland. Acta Palaeontologica Polonica 09 (4), 419-480.

 • Gertruda Biernat, 1972, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii, Palaeotologia Polonica No.28.

 • Jerzy Dzik, 1984, Phylogeny of The Nautiloidea (Filogeneza łodzików), Palaeontologia Polonica No.45.

 • Kröger, B. 2004, Revision of Middle Ordovician orthoceratacean nautiloids from Baltoscandia, Acta Palaeontologica Polonica 49 (1): 57-74

 • Finney, S.C., Fisher, D.C., & Nitecki, M.H., 1994, Morphology and merom gradients in the Ordovician receptaculitid Fisherites reticulatus, Acta Palaeontologica Polonica 38,3/4,233-272.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A., 2016, Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 61(1), s. 33–50.

 • Rebecka Rääf, Changes in beyrichiid ostracode faunas during the Late Silurian Lau Event on Gotland, Sweden. Department of Earth and Ecosystem Sciences Division of Geology Lund University, 2010.

 • Torsten E. Tjernvik, On the Early Ordavieian of Sweden Stratigraphy and Fauna, Bull. Geol. Inst. Upsala, 1956.

 • M.G.Bassett and L.R.M.Cocks: A review of Silurian brachiopods from Gotland, Wydanie 3 z Fossils and strata, Universitetsforlaget Oslo 1974.

 • Olle Hints, Viive Viira and Jaak Nõlvak, 2012, Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, s. 210-226.

 • Chrząstek, A. & Pluta, K, 2017. Trace fossils from the Baltoscandian erratic boulders in SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 229–257.

 • Mikroskopowe przekroje drewien opublikowane na stronie internetowej: North Carolina State University, dostępnej pod adresem: http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all.

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronie internetowej: Geoscience collections of Estonia, dostępnej pod adresem: http://www.fossiilid.info.

 • red. Jerzy Dzik, Kurs preparacji skamieniałości, Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, 2008, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec, Geologos, 14(2), s. 55-73.

 • Maria Górska-Zabielska i Lucyna Wachecka-Kotkowska, Petrografia żwirów i eratyki przewodnie w osadach wodnolodowcowych jako przesłanki wnioskowania na temat źródeł i kierunków transportu materiału w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem (środkowa Polska).

 • S. Terpołowski, T. Zieliński, P. Czubla, M. Roman, 2016, STANOWISKO 1 - Mielnik Osady moreny czołowej zasięgu lądolodu Warty na pograniczu Polski z Białorusią. Dostępny w internecie: https://www.academia.edu/35849248/STANOWISKO_1_MIELNIK_OSADY_MORENY_CZO%C5%81OWEJ_ZASIEGU_L%C4%84DOLODU_WARTY_NA_POGRANICZU_POLSKI_Z_BIA%C5%81ORUSI%C4%84.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A. 2016. Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica 61 (1): 33–50.

 • Klint bałtycki opublikowany na stronie internetowej: North Estonian Klint as a symbol of Estonian nature, dostępnej pod adresem: https://www.looduskalender.ee/klint/eng/4.html.

 • Helle Perens, Elmar Kala, LIMESTONE – A NATIONAL STONE OF ESTONIA. MTÜ GEOGuide Baltoscandia. Tallinn, 2007. Dostępny w internecie: http://www.gi.ee/geoturism/Carbrocks_ENG_100dpiS.pdf.

 • I. Tuuling, H.Bauert, S. Willman, G. E. Budd, The Baltic Sea - geology and geotourism highlights, NGO GEOGuide Baltoscandia. Tallinn, 2011.

 • Piotr Jermołowicz, Inżynieria Środowiska Szczecin, Morena denna. Dostępny w internecie: https://www.inzynieriasrodowiska.com.pl/images/pdf_encyklopedia/2018/12/Morena-denna.pdf.

 • Leon Karczewski, Stratygraficzno-facjalne zagadnienia rauraku i astartu w wierceniach rejonu Wojszyc i Kłodawy, Zakład Stratygrafii I. G., 1961.

 • Urszula Radwańska i Andrzej Radwański,2004, Systemy piętrowych nor krewetek-alfeuszy i ich znaczenie środowiskowe w oksfordzie i kimerydzie Gór Świętokrzyskich, Tomy Jurajskie 2: 113‒130.

 • Jörg Maletz, Heinrich Schöning, 2017, Graptolites from glacial erratics of the Laerheide area, northern Germany, Paläontologische Zeitschrift Vol. 91; pp. 223-235.

 • Jadwiga Dembowska, Górny malm na obszarze Kujaw, Kwartalnik Geologiczny, t. 9, nr 2, 1965.

 • BARTOLOMÄUS WA, STINKULIS G, ELBRACHT J, LAGING P & SCHNEIDER S 2004 Petrographie und Fossilbestand erratischer Kugelsandsteine (Devon) – Archiv für Geschiebekunde 3 (8/12) [Schallreuter-Festschrift]: 557-594, 8 Taf., 8 Abb., 4 Tab., Greifswald.

 • Piotr Czubla, Analiza zespołów eratyków w glinach lodowcowych i ich znaczenie w rekonstrukcji zasięgu lądolodu warciańskiego w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem.

 • Piotr Czubla, Dariusz Gałązka, Maria Górska, Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 4, 2006.

 • Lech Miłaczewski, Rozkład miąższości utworów typu old redu i ich wiekowychanalogów oraz paleogeografia we wczesnym dewonie w Polsce południowo-wschodniej. Przegląd Geologiczny, vol 50, nr 12, 2002.

 • Martin Qvarnström, An interpretation of oncoid mass-occurrence during the Late Silurian Lau Event, Gotland, Sweden. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 326 (15 hp/ECTS credits)

 • Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 • Krystyna Turkowska, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

 • Zbigniew Rdzany, Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Warty w regionie łódzkim, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.

 • Sokołowski R.J., Geologia. [W:] Krajobrazy pałuckich wapieni. 150 lat białego górnictwa. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin 2010. s.15-45.

 • Mapa Geologiczna Polski bez utworów kenozoiku, Ministerstwo Środowiska i PIG, Warszawa 2000.

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz. Warszawa: PIG, 1995.

 • Karl Beurlen i Gerhard Lichter, Leksykon Przyrodniczy - Skamieniałości, Warszawa: Świat Książki, 1997.

 • Rudolf Daber i Jochen Helms, Das große Fossilienbuch, Leipzig, 1978.

 • Praca zbiorowa pod kierownictwem dr. Dietrich Zawischa, Arbeitskreis Paläontologie Hannover, Hannover 1995.

 • Zofia Kielan-Jaworowska, Mały słownik paleontologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963.

 • Lehmann U. i Hillmer G., Bezkręgowce kopalne, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1991.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej i M. Piwockiego, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 3a neogen, Warszawa: Polska Agencja Ekologiczna, 1996.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2c kreda, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1984.

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową L. Malinowskiej, Budowa Geologiczna Polski TOM III - Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, cz. 2b jura, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1988.

 • Urszula Radwańska, Podstawy paleontologii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Michał Ginter, Ryby kopalne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 • Ewa Roniewicz, 1984, Eratykowe korale jurajskie z południowego obrzeżenia Bałtyku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, vol.54-1/2, s. 65-77.

 • Ewa Świerczewska-Gładysz, 2006, Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, vol.76, s. 227-296.

 • PERYT D., 1980, Planktic Foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the Middle Vistula River valIey Poland, Palaeontologia Polonica, 41, s. 3-101.

 • Michał Zatoń, Skarb z północy, Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN Nr 3, 2011.

 • LXXXVI zjazd naukowy polskiego towarzystwa geologicznego, Łuków 2-5 września 2018r. Na krawędzi platformy.

 • Adam Urbanek, 1958, Monograptidae z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.9.

 • Anna Stasińska, 1967, Tabulata z Norwegii, Szwecji i z głazów narzutowych Polski, Palaeotologia Polonica No.18.

 • Ehrhard Voigt, 1964, A Bryozoan fauna of Dano-Montian age from Boryszew and Sochaczew in central Poland. Acta Palaeontologica Polonica 09 (4), 419-480.

 • Gertruda Biernat, 1972, Ramienionogi bezzawiasowe z ordowiku Polski i Estonii, Palaeotologia Polonica No.28.

 • Jerzy Dzik, 1984, Phylogeny of The Nautiloidea (Filogeneza łodzików), Palaeontologia Polonica No.45.

 • Kröger, B. 2004, Revision of Middle Ordovician orthoceratacean nautiloids from Baltoscandia, Acta Palaeontologica Polonica 49 (1): 57-74

 • Finney, S.C., Fisher, D.C., & Nitecki, M.H., 1994, Morphology and merom gradients in the Ordovician receptaculitid Fisherites reticulatus, Acta Palaeontologica Polonica 38,3/4,233-272.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A., 2016, Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 61(1), s. 33–50.

 • Rebecka Rääf, Changes in beyrichiid ostracode faunas during the Late Silurian Lau Event on Gotland, Sweden. Department of Earth and Ecosystem Sciences Division of Geology Lund University, 2010.

 • Torsten E. Tjernvik, On the Early Ordavieian of Sweden Stratigraphy and Fauna, Bull. Geol. Inst. Upsala, 1956.

 • M.G.Bassett and L.R.M.Cocks: A review of Silurian brachiopods from Gotland, Wydanie 3 z Fossils and strata, Universitetsforlaget Oslo 1974.

 • Olle Hints, Viive Viira and Jaak Nõlvak, 2012, Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, s. 210-226.

 • Chrząstek, A. & Pluta, K, 2017. Trace fossils from the Baltoscandian erratic boulders in SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 229–257.

 • Mikroskopowe przekroje drewien opublikowane na stronie internetowej: North Carolina State University.

 • Skamieniałości skandynawskie oraz materiały informacyjne opublikowane na stronie internetowej: Geoscience collections of Estonia.

 • red. Jerzy Dzik, Kurs preparacji skamieniałości, Instytut Paleobiologii PAN.

 • Maria Górska-Zabielska, 2008, Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec, Geologos, 14(2), s. 55-73.

 • Maria Górska-Zabielska i Lucyna Wachecka-Kotkowska, Petrografia żwirów i eratyki przewodnie w osadach wodnolodowcowych jako przesłanki wnioskowania na temat źródeł i kierunków transportu materiału w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem (środkowa Polska).

 • S. Terpołowski, T. Zieliński, P. Czubla, M. Roman, 2016, STANOWISKO 1 - Mielnik Osady moreny czołowej zasięgu lądolodu Warty na pograniczu Polski z Białorusią. Dostępny w internecie: Przejdź do strony.

 • Kershaw, S. and Mõtus, M.-A. 2016. Palaeoecology of corals and stromatoporoids in a late Silurian biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica 61 (1): 33–50.

 • Klint bałtycki opublikowany na stronie internetowej: North Estonian Klint as a symbol of Estonian nature.

 • Helle Perens, Elmar Kala, LIMESTONE – A NATIONAL STONE OF ESTONIA. MTÜ GEOGuide Baltoscandia. Tallinn, 2007. Dostępny w internecie: Przejdź do strony.

 • I. Tuuling, H.Bauert, S. Willman, G. E. Budd, The Baltic Sea - geology and geotourism highlights, NGO GEOGuide Baltoscandia. Tallinn, 2011.

 • Piotr Jermołowicz, Inżynieria Środowiska Szczecin, Morena denna. Dostępny w internecie: Przejdź do strony.

 • Leon Karczewski, Stratygraficzno-facjalne zagadnienia rauraku i astartu w wierceniach rejonu Wojszyc i Kłodawy, Zakład Stratygrafii I. G., 1961.

 • Urszula Radwańska i Andrzej Radwański,2004, Systemy piętrowych nor krewetek-alfeuszy i ich znaczenie środowiskowe w oksfordzie i kimerydzie Gór Świętokrzyskich, Tomy Jurajskie 2: 113‒130.

 • Jörg Maletz, Heinrich Schöning, 2017, Graptolites from glacial erratics of the Laerheide area, northern Germany, Paläontologische Zeitschrift Vol. 91; pp. 223-235.

 • Jadwiga Dembowska, Górny malm na obszarze Kujaw, Kwartalnik Geologiczny, t. 9, nr 2, 1965.

 • BARTOLOMÄUS WA, STINKULIS G, ELBRACHT J, LAGING P & SCHNEIDER S 2004 Petrographie und Fossilbestand erratischer Kugelsandsteine (Devon) – Archiv für Geschiebekunde 3 (8/12) [Schallreuter-Festschrift]: 557-594, 8 Taf., 8 Abb., 4 Tab., Greifswald.

 • Piotr Czubla, Analiza zespołów eratyków w glinach lodowcowych i ich znaczenie w rekonstrukcji zasięgu lądolodu warciańskiego w obszarze między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem.

 • Piotr Czubla, Dariusz Gałązka, Maria Górska, Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 4, 2006.

 • Lech Miłaczewski, Rozkład miąższości utworów typu old redu i ich wiekowychanalogów oraz paleogeografia we wczesnym dewonie w Polsce południowo-wschodniej. Przegląd Geologiczny, vol 50, nr 12, 2002.

 • Martin Qvarnström, An interpretation of oncoid mass-occurrence during the Late Silurian Lau Event, Gotland, Sweden. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 326 (15 hp/ECTS credits)

 • Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 • Krystyna Turkowska, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

 • Zbigniew Rdzany, Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Warty w regionie łódzkim, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.

 • Sokołowski R.J., Geologia. [W:] Krajobrazy pałuckich wapieni. 150 lat białego górnictwa. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin 2010. s.15-45.

 • Mapa Geologiczna Polski bez utworów kenozoiku, Ministerstwo Środowiska i PIG, Warszawa 2000.

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Zgierz. Warszawa: PIG, 1995.

Wykłady: